A picture
A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Nařízení 1/2014

Typ: OZV přijaté před rokem 2010
kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít ke stání vozidel pouze za sjednanou cenu v souladu s cenovými předpisy.

MĚSTO STŘÍBRO

NAŘÍZENÍ č. 1/2014
města Stříbra,

kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít ke stání vozidel pouze za sjednanou cenu v souladu s cenovými předpisy

Dne 9. června 2014 se Rada města Stříbra usnesla na základě § 11 a § 102 odst. 2 písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat dle ustanovení § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  toto nařízení:

Článek 1
Základní ustanovení
 1. Město Stříbro tímto nařízením vymezuje oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidel pouze za sjednanou cenu v souladu s cenovými předpisy.

 

 1. V souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se vymezují místní komunikace nebo jejich části (dále jen „komunikace“) k placenému stání silničních motorových vozidel (dále jen „vozidel“):
  1. v prostoru parkovišť na Masarykově náměstí,
  2. v Mánesově ulici před Komerční bankou,
  3. na parkovišti se vjezdem z ulice Mánesovy u budovy č. 1522 (v bývalém objektu Strabagu),
  4. na vymezených parkovištích na náměstí Svobody a
  5. na parkovišti pod Poliklinikou přináležející k ulici Husově.

 

 1. V souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se vymezují komunikace nebo jejich části, které je možné užít k placenému stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené  oblasti města, nebo silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti obce:
  1. v ulici Jakoubkova,
  2. v ulici Jiřího z Poděbrad,
  3. v ulici Kostelní,
  4. v ulici Kostelní náměstí a
  5. v ulici Žižkova.      
Článek 2
Úhrada poplatku a jeho prokazování
 1. Úhrada sjednané ceny za stání na komunikacích uvedených v Článku 1 odst. 2 tohoto nařízení se provádí v označených platebních automatech umístěných u vymezených komunikací tímto nařízením a prokazuje se viditelně umístěným dokladem z tohoto automatu (dále jen parkovací lístek), popř. platnou parkovací kartou (vydávanou příslušnou organizací k provozování vymezených parkovacích ploch) umístěnou za předním oknem zaparkovaného vozidla na stanovených místních komunikacích.

 

 1. Úhrada sjednané ceny za stání na komunikacích uvedených v Článku 1 odst. 3 tohoto nařízení se prokazuje platnou parkovací kartou.

 

 1. Parkovací lístek, popř. platná parkovací karta musí být umístěny tak, aby veškeré údaje v dokladu byly čitelné z vnějšku vozidla.

 

 1. U vozidel která nemají střechu (např. motocykly, kabriolety bez snímatelné střechy) je povinen mít u sebe doklad o úhradě sjednané ceny nebo parkovací kartu řidič vozidla.

 

 1. Parkovací karty pro vymezené komunikace, vyjma prostorů na Masarykově náměstí a Mánesovy ulice před Komerční bankou, jménem města Stříbra vydává na základě úhrady sjednané ceny a žádosti společnost Správa majetku města Stříbra s.r.o., Nerudova 1009, Stříbro, na období jednoho měsíce, čtvrtletí, popř. příslušného roku.

 

 Článek 3
Společná a závěrečná ustanovení
 1. Tímto nařízením se ruší nařízení č. 03/2013 města Stříbra kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít ke stání vozidel pouze za sjednanou cenu v souladu s cenovými předpisy ze dne 02.12.2013.

 

 1. Toto nařízení města bylo schváleno Radou města Stříbra dne 09.06.2014 usnesením č. 70/II/23 a nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

Dr. Bohuslav Červený  v.r., starosta města
Mgr. Miroslav Nenutil  v.r., místostarosta města


Příloha

Vytvořeno: 2. 4. 2020
Poslední aktualizace: 2. 4. 2020 09:52
Autor: Lukáš Novák