A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí pracovník Hospodářsko investičního odboru Městského úřadu Stříbro

Typ: Volná pracovní místa | ostatní
Tajemník Městského úřadu Stříbro v souladu s ustanovením § 7, odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí pracovník Hospodářsko investičního odboru Městského úřadu Stříbro.

Odpovídající druh práce je zařazen do 11. platové třídy stanovené nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění a katalogu prací uvedeném v nařízení vlády ČR č. 222/2010 Sb., v platném znění.

Požadované předpoklady pro jmenování vedoucího odboru:

1) Vedoucím odboru HIO se může stát fyzická osoba s nejméně tříletou praxí:

a)  jako vedoucí zaměstnanec, nebo
b)  při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu v oblasti hospodářsko investiční,
c)  nebo ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.

2) Splnění předpokladů podle odst. 1 se prokazuje čestným prohlášením. Délka praxe podle odstavce 1 musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce.

 

Další požadované předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR (popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR),
 • dosáhl věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • znalost jednacího jazyka,
 • vysokoškolské vzdělání, popř. středoškolské odborné vzdělání stavebního směru s doloženou praxí nejméně 3 let v oboru a případně vyšší vzdělání stavebního, popř. ekonomického zaměření,
 • znalost práce s PC,
 • schopnost jednat s lidmi,
 • znalost cizího jazyka , ZOZ a řidičský průkaz výhodou,

 

Přihlášky se podávají v písemné formě do 29.09.2017 do 10:00 hodin
na podatelně Městského úřadu Stříbro,
nebo poštou na adresu Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro,
s označením „Výběrové řízení – NEOTVÍRAT - HIO “

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka),číslo tel. kontaktu, popř. e – mail, datum a podpis zájemce.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků těž obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti, které bude následně doplněné výpisem z RT při osobním pohovoru,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • čestné prohlášení o splnění předpokladu týkající se délky praxe

 

Město Stříbro si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

Mgr. Radek Strankmüller, v.r., tajemník MěÚ


Vytvořeno: 8. 8. 2017
Poslední aktualizace: 8. 8. 2017 10:35