A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Výběrové řízení na na obsazení pracovního místa referent Odboru životního prostředí Městského úřadu Stříbro

Typ: Volná pracovní místa
Město Stříbro vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent Odboru životního prostředí Městského úřadu Stříbro.

Město Stříbro
Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
Tajemník Městského úřadu Stříbro
v souladu s ustanovením § 7, odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění,  
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
referent  Odboru životního prostředí Městského úřadu Stříbro

 

Odpovídající druh práce je zařazen do 9. platové třídy stanovené nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění a katalogu prací uvedeném v nařízení vlády ČR č. 222/2010 Sb., v platném znění.

 

Požadavky pro přijetí:

      1)  minimálně ÚSO vzdělání stavebního, technického či přírodovědného směru
      2) znalost práce na PC (minimálně znalost prostředí Windows, Word, Excel, znalost práce s programy typu MISYS)
      3) výhodou předchozí praxe ve veřejné správě – při výkonu státní správy na úseku životního prostředí a úspěšné vykonání zkoušky
           ZOZ v této oblasti
      4)  samostatnost, pečlivost, komunikativnost a kreativita

 

Další požadované předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR (popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR),
 • věk nad 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • znalost jednacího jazyka,
 • řidičský průkaz s ŘO pro skupinu „B“
 • znalost cizího jazyka výhodou,

 

Přihlášky se podávají v písemné formě do 27. 10. 2017 do 10:00 hodin
na podatelně Městského úřadu Stříbro,
nebo poštou na adresu Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1,
349 01 Stříbro,
s označením „Výběrové řízení OŽP  - NEOTVÍRAT“

 

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení, popř. titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), číslo tel. kontaktu, popř. e-mail, datum a podpis zájemce.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
  a dovednostech, týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků těž obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením; nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti, které bude následně doplněné výpisem z RT při případném osobním pohovoru,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Město Stříbro si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

 

Mgr. Radek Strankmüller, v.r.
tajemník MěÚ Stříbro

Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:      


Vytvořeno: 10. 10. 2017
Poslední aktualizace: 10. 10. 2017 11:52