A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Číslo jednací: 1891/OVÚP/17/Jk

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnice III/19329, II/605 a III/00528 za účelem označení úplné uzavírky v rámci sportovní akce „Vánoční míle“.

MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO
Odbor výstavby a územního plánování

Masarykovo náměstí 1,  349 01  STŘÍBRO
Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, Email: posta@mustribro.cz

 

Čj:1891/OVÚP/17/Jk                                                                    Ve Stříbře dne 29.11.2017
E.č. písemnosti: 21754/17 - STŘÍBRO
Oprávněná úřední osoba:  Radka Jirková, Bc. Vladislav Hanzlíček
Vyřizuje: Radka Jirková
Tel:        374801146, Email:    jirkova@mustribro.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

 

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování (dále jen “OVÚP“), jako příslušný silniční správní úřad (dále jen „ SSÚ“), podle § 124 odst. 6  zákona č. 361/2000 Sb., o  provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě návrhu pana Stanislava Zajíčka, nar. 24.05.1958, bytem Americká 1507, 349 01 Stříbro (dále jen „navrhovatel“) ze dne 08.11.2017

s t a n o v í

v   souladu  s  ustanovením  § 77,   odst. 1),  písm.  c)  zákona  o silničním provozu po  předchozím  projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov ze dne 24.11.2017.

 • přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikacisilnice III/19329, II/605 a III/00528 za účelem označení úplné uzavírky v rámci sportovní akce „Vánoční míle“.
 • Dotčený úsek:

            Stanovené dopravní značení a zařízení je realizováno za účelem označení úplné

            uzavírky, viz. schéma, zpracoval Stanislav Zajíček, nar. 24.05.1958, bytem Americká

            1507, 349 01, které je přílohou tohoto opatření obecné povahy.

 • Doba platnosti: od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 24.12.2017 do 12:00 hod.

       

Toto stanovení přechodné úpravy provozu se vydává za následujících podmínek:

 • Stanovené dopravní značky, (světelné signály) a dopravní zařízení související s označením pracovního místa budou instalovány bezprostředně před zahájením prací, nebude-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem. Bezprostředně po skončení prací a uvedení pozemní komunikace do sjízdného stavu bude umístěná přechodná úprava provozu odstraněna.
 • Místní úprava provozu, která nebude v souladu s touto přechodnou úpravou provozu, bude po dobu trvání přechodné úpravy zneplatněna.
 • Veškeré dopravní značky a zařízení musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona o silničním provozu, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a příslušným technickým normám a předpisům. Umístění dopravního značení provede odborná osoba.
 • Stanovená přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci bude umístěna v souladu s TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.
 • Použité dopravní značky budou provedeny výhradně jako retroreflexní třídy minimálně 1 dle platné ČSN a musí být osazeny buď na stabilních stojanech opatřených červeno-bílými pruhy, spodní hranou ve výšce minimálně 0,60 mnad vozovkou nebo na podpěrných sloupcíchopatřených nátěrem se střídavě červeno-bílými pruhy šířky 0,10 – 0,20 m v celkové délce min. 0,45 m.
 • Podpěrné sloupky budou uchyceny v podkladních deskách.
 • Navrhovatel zajistí, aby použité dopravní značky byly po celou dobu udržovány v plně funkčním stavu a v čistotě a aby byly správně umístěny a připevněny.

 

Tímto stanovená přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je pouze pro potřeby pana Stanislava Zajíčka, nar. 24.05.1958, bytem Americká 1507, 349 01 Stříbro, v souvislosti s výše uvedenou sportovní akcí a nesmí být poskytována dalším osobám nebo společnostem.

 

                                                               O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Stříbro, OVÚP, SSÚ, jako příslušný silniční správní úřad, stanovil na základě žádosti navrhovatele a po souhlasném stanovisku Policie ČR výše uvedenou přechodnou úpravu provozu z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při úplné uzavírce v rámci sportovní  akce: „Vánoční míle“.

.

                                                                  P o u č e n í

Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu, proti opatření obecné povahy nelze podat řádný opravný prostředek.

                                                                                                    

Bc. Vladislav Hanzlíček  v.r.
vedoucí odboru výstavby a                                                  Za správnost vyhotovení:
územního plánování                                                                    Radka Jirková

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce:

 • Městského úřadu Stříbro

a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15 – ti dnů (15. den je dnem oznámení).

 

Vyvěšeno:                                                                            Sejmuto:

Příloha: schéma s vyznačením umístění dopravního značení

Doručí se:  K vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

Obdrží:
Stanislav Zajíček, Americká 1507, 349 01 Stříbro
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov, Plánská ul. 2032, 347 01 Tachov

Na vědomí:
vlastní k založení

 

Vypraveno dne:

 

 

Vyvěšeno: 29. 11. 2017

Datum sejmutí: 27. 12. 2017

Zodpovídá: MěÚ Stříbro

Zpět