A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Formuláře a vzory dokumentů ke stažení

Odbor výstavby a územního plánování (OVÚP) - Stavební úřad

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydání společného povolení

Odbor výstavby a územního plánování (OVÚP) - Pozemní komunikace

Žádost o povolení uzavírky silnice

Žádost o povolení zrušení/připojení sousední nemovitosti/silnice/místní komunikace (MK)/účelové komunikace (ÚK)

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice

Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Odbor výstavby a územního plánování (OVÚP) - Památková péče

Plná moc k zastupování zmocnitele ve věci projednávání obnovy kult. památky

Plná moc k zastupování zmocnitele ve věci projednávání obnovy objektu

Žádost o vydání rozhodnutí k restaurování kulturní památky

Žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénní úpravě, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není nemovitou kulturní památkou, ale nachází se v PZ

Žádost o vydání závazného stanoviska pro obnovu kulturní památky

Odbor výstavby a územního plánování (OVÚP) - Územní plánování

Návrh na pořízení změny územního plánu

Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným způsobem

Žádost o územně plánovací informaci

Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování

Stránka