A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vedení města Stříbra

foto Ing. Václav Votava

starosta města
Ing. Václav Votava - 374 801 101
starosta@mustribro.cz

foto Martin Záhoř

uvolněný místostarosta města
Martin Záhoř - 374 801 102, zahor@mustribro.cz

foto Karel Ticháček

neuvolněný místostarosta města
Karel Ticháček


Programové prohlášení koalice ANO 2011 a České strany sociálně demokratické v Zastupitelstvu města Stříbra pro volební období 2018-2022

Preambule

       Nově zvolení zastupitelé za hnutí ANO 2011 a zastupitelé za Českou stranu
sociálně demokratickou vytvořili na základě volebního výsledku koalici v Zastupitelstvu města Stříbra (dále jen koalice).

       Koalice si je vědoma své politické odpovědnosti za další rozvoj města Stříbra. Stříbro je naším společným domovem a máme společný zájem na tom, aby bylo domovem, kde se dobře žije. Spoléháme ale také na pomoc a iniciativu všech občanů při spoluvytváření přátelského a kvalitního prostředí pro život našich dětí i nás všech.

 

Oblast první - veřejná správa a komunikace s občany

Budeme postupovat tak, aby rozhodování vedení města i orgánů města bylo maximálně transparentní, komunikaci s občany budeme vést s využitím všech dostupných informačních médií a technologií. Zajistíme lepší informovanost občanů.

V této oblasti mimo jiné:

 • Budeme distribuovat Stříbrský zpravodaj do schránek občanů Stříbra a jeho místních částí zdarma, bude též dostupný v elektronické podobě,
 • vyhlásíme místní referenda na závažná rozhodnutí ovlivňující zásadním způsobem život občanů města,
 • budeme projednávat na veřejnosti hlavní investiční záměry a projekty,
 • participativní rozpočet navýšíme na 1 milion korun, občané tak budou mít
  možnost se rozhodnout, kam tyto prostředky směrovat.

 

Oblast druhá - bezpečnost ve městě, dodržování vyhlášek

Bezpečné město považujeme za trvalou prioritu. Činnost městské policie bude více zaměřena na dodržování vyhlášek města v této oblasti, na udržování čistoty a veřejného pořádku, na boj proti výtržnictví, vandalismu a nepovolenému parkování. Využijeme všech zákonných možností k omezení vzniku nelegálních ubytoven.
Budeme na všech úrovních prosazovat zavedení institutu přechodného bydliště.
Trvalou podporu bude mít SDH a JSDH ve Stříbře. Budeme posilovat spolupráci s Policií ČR a HZS Plzeňského kraje. Chceme aktivně spolupracovat s Plzeňským krajem v rámci programu Bezpečný kraj a využívat daných možností podpory.

V této oblasti mimo jiné:

 • budeme posilovat městskou policii (MP) na početní stav tak, aby mohla pracovat v nepřetržitém režimu,
 • vybavíme MP na potřebnou úroveň,
 • rozšíříme kamerový systém ve městě a budeme modernizovat stávající,
 • provedeme potřebné úpravy nové hasičské zbrojnice (vytápění, zateplení ap.),
 • budeme jednat se zaměstnavateli z průmyslových zón o požadavku ubytování jejich zaměstnanců přímo v průmyslových zónách.

 

Oblast třetí - doprava a dopravní infrastuktura

Komplexně budeme řešit dopravu a nedostatečné parkování ve městě. Zvýšíme investice do oprav městských komunikací a do stavebních úprav infrastruktury.

V této oblasti mimo jiné:

 • zavedeme bezplatné jízdné v MHD pro žáky, studenty a seniory nad 65 let věku,
 • zrealizujeme výstavbu centrálního parkoviště v lokalitě Svinčák,
 • zřídíme parkoviště u TJ Baník Stříbro,
 • vybudujeme parkovací plochu v Máchově ulici - stávající točna MHD,
 • provedeme rekonstrukce ulic včetně chodníků, jmenovitě především :

      ulice Ruská, propojení ulic Jabloňová a Májová, ulice Nad Kučerkou, ulice Palackého – „slza“, ulice Brožíkova - chodník a zřízení podélného stání , ulice Vodičkova,

 • dokončíme cyklostezku na Těchlovice a zahájíme práce na okružní cyklostezce Těchlovice – Otročín – Stříbro,
 • budeme podporovat akce ve spolupráci se SÚS PK - propojení ul. U Kaple a silnice II/230 na Těchlovice, zřízení kruhového objezdu na křižovatce ulic Plzeňská, Kladrubská a Americká.

 

Oblast čtvrtá - bydlení

Zlepšit dostupnost bydlení je jednou z našich priorit. Podpoříme všechny formy bydlení, tedy jak nájemní, družstevní, tak i vlastnické. Vytvoříme podmínky pro individuální výstavbu rodinných domů. Část městského bytového fondu vyčleníme pro potřeby bydlení občanů pracujících v profesích pro město důležitých, jako jsou lékaři, strážníci, učitelé ap.

Jednoznačně nebudeme podporovat vznik ubytoven a nájemních vztahů spjatých s agenturním zaměstnáváním.

V této oblasti mimo jiné:

 • připravíme stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů v zóně “Za Baníkem”,
 • v návaznosti na možnost získání dotace připravíme výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi,
 • pokračujeme v péči a v rozvoji bytového fondu  města,
 • budeme pokračovat v revitalizaci sídlišť.

 

Oblast pátá - zdravotnictví a sociální služby

Cílem je zajištění odpovídající zdravotní péče a sociálních služeb pro naše občany.

V této oblasti mimo jiné:

 • provedeme revitalizaci objektu městské polikliniky,
 • nadále zachováme finanční podporu pracovního místa zdravotní sestry na ZZS pro účely LSPP,
 • připravíme výstavbu nového domu pro seniory

 

Oblast šestá - školství, mládež, sport a volnočasové aktivity

Považujeme za povinnost řádně pečovat o školní a předškolní zařízení města. Budeme pokračovat v opravách budov škol a školek, jejich vybavení a v investicích do školních hřišť. Podporujeme činnost středních škol ve městě. Sport a volnočasové aktivity považujeme za součást moderního života. Zpracujeme koncepci sportu a jeho podpory ze strany města. Podporujeme činnost DDM a volnočasové aktivity našich dětí.

V této oblasti mimo jiné:

 • provedeme zateplení vč. výměny oken, úpravy lodžií a rekonstrukce střešního pláště na MŠ Soběslavova,
 • provedeme rekonstrukci dětských hřišť na Západním předměstí,
 • převezmeme po vyřešení právních aspektů do majetku města objekty a zařízení Baníku Stříbro a zřídíme příspěvkovou organizaci “Správa sportovních zařízení města Stříbra”,
 • zpracujeme studii a projekt a na základě možností financování zahájíme výstavbu krytého bazénu nejpozději v tomto volebním období.

 

Oblast sedmá - kultura a spolkový život

Podporujeme všechny formy kulturních aktivit a péči o kulturní dědictví.
Podporujeme spolkový život a činnost společenských a zájmových organizací.
Posílíme propagaci města Stříbra a jeho organizací, činnosti společenských organizací a spolků. Zaměříme se na propagaci historicko-kullturních památek města s cílem zvýšit zájem v oblasti cestovního ruchu a budeme tak činit i prostřednictvím městského muzea. Budeme podporovat a rozvíjet zavedené kulturní akce prostřednictvím MKS.

V této oblasti mimo jiné:

 • provedeme 1. etapu rekonstrukce objektu kina,
 • provedeme rekonstrukci objektu staré hasičské zbrojnice na náměstí na Spolkový dům,
 • zřídíme komunitní centrum pro matky s dětmi v objektu DDM,
 • zpracujeme koncepci využití a rozvoje kulturního domu a zahájíme jeho postupnou rekonstrukci,
 • budeme pokračovat v obnově historických objektů a památek.

 

Oblast osmá - životní prostředí

Naším cílem je dále zlepšovat životní prostředí jako významný faktor podílející se na kvalitě života občanů ve městě a v jeho částech. Samozřejmostí je kvalitní péče o městskou zeleň, uklizené a upravené ulice a fungující odpadové hospodářství. 
Zvýšíme podporu a investice do lesů prostřednictvím městské společnosti Lesy města Stříbra.

V této oblasti mimo jiné:

 • budeme pokračovat v revitalizaci městského parku,
 • budeme revitalizovat park na náměstí Svobody,
 • budeme modernizovat komunální techniku ve SMMS,
 • budeme pokračovat v úpravách Minoritských zahrad,
 • budeme podporovat projekty pro zadržování vody v krajině,
 • zahájíme diskusi nad systémem zásobování města pitnou vodou.

 

Oblast devátá - místní části

Místní části a tedy obce Butov, Jezerce, Lhota u Stříbra, Milíkov, Otročín a Těchlovice nesmějí zaostávat ve svém rozvoji. Chceme, aby občané těchto obcí více rozhodovali o svých záležitostech. Zpracujeme ve spolupráci s nimi plán investičních akcí a budeme ho realizovat.

V této oblasti mimo jiné:

 • dokončíme obnovu návsi v Těchlovicích,
 • provedeme rekonstrukci návsi ve Lhotě u Stříbra,
 • provedeme vyčištění a obnovu návesního rybníka v Otročíně,
 • provedeme výstavbu veřejného osvětlení a úpravu hřiště v Milíkově.

 

Oblast desátá - partnerské a přeshraniční vztahy

Budeme pokračovat ve spolupráci se stávajícími partnerskými městy. Budeme hledat další možnosti vzájemné výměny v oblasti sportu, kultury, školství a napomáhat v případě společenských organizací a spolků. Budeme se účastnit společných regionálních přeshraničních projektů v oblasti kulturně-společenské, turistické i investiční.

 

Oblast jedenáctá - financování a správa majetku města, investice

K financování investičních projektů a tzv. měkkých projektů budeme maximálně využívat dotací, jak z evropských, tak i z národních programů, dotací a grantů Plzeňského kraje. Budeme hledat další možnosti zvýšení příjmů města a na druhou stranu se zaměříme na efektivnější výdaje. S majetkem města budeme nakládat hospodárně, dáváme přednost dlouhodobým pronájmům majetku před jeho prodejem. Pouze ve výjimečných případech, a to za vysoké efektivnosti, může dojít k prodeji majetku města.

V této oblasti mimo jiné:

 • budeme aktivně a rychle vymáhat pohledávky firem či jednotlivců vůči městu všemi právními prostředky,
 • bude zajištěna důsledná kontrola investičních akcí s uplatněním sankcí,
 • budeme pokračovat v transparentních výběrových řízeních a nákupech.

 

Oblast dvanáctá - podpora podnikatelského prostředí

Rozhodnutí města ve všech oblastech bude zároveň podporovat rozvoj především malého a středního podnikání. Budeme podporovat na území města investice firem s vysokou přidanou hodnotou.

V této oblasti mimo jiné:

 • budeme se pravidelně setkávat se zástupci podnikatelské sféry,
 • budeme oslovovat místní podnikatele v rámci zadávání veřejných zakázek.

 

Stříbro 30. listopadu 2018

Za  ANO 2011:                                                                   Za ČSSD:

Martin Záhoř                                                                Ing. Václav Votava
Karel Ticháček                                                              Vladimír Souček
Mgr. Květoslava Špilerová                                            MUDr. Ing. Robin Šín
Roman Hnojský
Karel Neuberger, MBA