A picture
A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 02/2017

Typ: OZV přijaté v roce 2017
O místním poplatku za provoz systému hromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Stříbra vydalo dne 08.11.2017 v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

 

Čl. I
Úvodní ustanovení

Město Stříbro touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) na území města Stříbra a jeho částí.

Čl. II
Správa poplatku

Správu poplatku vykonává Městský úřad ve Stříbře1) (dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech poplatku postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. III
Poplatník
 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2):
  1. fyzická osoba,
   1. má ve městě trvalý pobyt,

   2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

   3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší než 3 měsíce,

   4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.

  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke  stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny městskému úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
Čl. IV
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. III. odst. 1 této vyhlášky činí 700 Kč a je tvořena:
  1. z částky 250 Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 450 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku 2016 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

Skutečné náklady za rok 2016 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 4.556.644,96 Kč a byly rozúčtovány takto: Náklady 4.556.644,96 děleno 8380 (7616 počet osob s pobytem na území města + 764 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 543,75 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. IV odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 450 Kč.

 1. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu, rodinného domu nebo změny v umístění podle čl. V odst. 1, písm. a) až c) v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístnění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce3).
Čl. V
Osvobození a úlevy
 1. Od místního poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. III, odst. 1, písm. a, která je:
  1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost městského úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
  3. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 2. Od místního poplatku je osvobozena fyzická osoba, která:
  1. se po celý příslušný kalendářní rok nezdržuje na území České republiky,
  2. je ve výkonu trestu odnětí svobody,
  3. se po celý příslušný kalendářní rok zdržuje ve zdravotnickém zařízení, na které se nevztahuje osvobození dle čl. V odst. 1 písm. a) až c) této vyhlášky,
  4. má ve městě pobyt a je starší 80 let (osvobození poplatku vznikne, pokud fyzická osoba v průběhu kalendářního roku dovrší 80 let).
 3. Poplatek je snížen na ½ ze sazby uvedené v čl. IV odst.1:
  1. fyzické osobě, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a která má ve městě pobyt,
  2. fyzické osobě, která má ve městě pobyt a v důsledku dalšího vzdělávání dojíždí do místa vzdáleného víc jak 60 km od místa pobytu nebo na základě potvrzení doloží, že se v průběhu týdne zdržuje na koleji nebo ubytovně v důsledku dalšího vzdělávání v místě vzdáleném méně jak 60 km.
 4. Poplatek je snížen na částku 400 Kč u fyzické osoby, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, vyjma osoby, na níž se vztahuje úleva dle čl. V, odst. 3, písm. a) této vyhlášky.
Čl. VI
Splatnost
 1. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31.10. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 

Čl. VII
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník uvedený v čl. III. odst. 1 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů od dne, kdy mu povinnost vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 2. Poplatník dle v čl. III. odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popř. jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
 3. Poplatník uvedený v čl. III odst. 1 písm. b) je povinen ohlásit správci poplatku:
  1. jména a příjmení fyzických osob mající vlastnický vztah ke stavbě určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu, evidenční nebo popisné číslo stavby, v případě více vlastníků zástupce pro jednání se správcem poplatku, a to nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti této vyhlášky, pokud již tak neučinil do 31.12.2017;
  2. vznik jeho poplatkové povinnosti v důsledku nabytí vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, jména a příjmení fyzických osob mající vlastnický vztah k této stavbě, evidenční číslo stavby, v případě více vlastníků zástupce pro jednání se správcem poplatku, a to nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
 4. Poplatník dle čl. III odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo  popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu, není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační číslo nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem umístěna.
 5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
 6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
 7. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
 8. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené v čl. VII odst. 1 a odst. 7, nebo v čl. VII odst. 6 této vyhlášky, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy4).
Čl. VIII
Odpovědnost za zaplacení poplatku
 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce poplatníka nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
 2. V případě podle odst. 1 vyměří městský úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

Čl. IX
Sankce
 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků městský úřad navýší o ½ dlužné částky; toto zvýšení je příslušenství poplatku.
 3. Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut a pokut za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, se neuplatňují.
 4. Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
Čl. X
Zrušovací ustanovení a účinnost

 

 1. Tato obecně závazná vyhláška zrušuje obecně závaznou vyhlášku Města Stříbra č. 04/2015 ze dne 19.11.2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních předpisů.
 3. Tato obecně závazná vyhláška byla schválena zastupitelstvem města Stříbra dne 08.11.2017  a nabývá účinnosti dne 01.01.2018.

 

Bc. Karel  Lukeš, v. r., starosta města

Martin Záhoř, v. r., místostarosta města


1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2)  § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3)  § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
4)  § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích


Příloha

Vytvořeno: 13. 11. 2017
Poslední aktualizace: 13. 11. 2017 08:43
Autor: Lukáš Novák